Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor

SS YB Dato’ Haji Yahya
Bin Ahmad

Pengerusi
Mufti Negeri Johor

SS YB Dato’ Haji Ahmad
Faisal bin Mohamed

Ahli
Timbalan Mufti Negeri Johor

SS YB Dato’ Haji
M. Tahrir Bin Dato’ Haji Samsudin

Ahli

SF Tuan Haji Anoar Bin Sarimin

Ahli

SF Tuan Haji Halid Bin Sono

Ahli

SF Tuan Haji Yazid Bin Baharin

Ahli

SF Tuan Haji Ramly Bin Jusoh

Ahli

SF Tuan Profesor Madya Dr. Hussin Bin Salamon

Ahli

SF Profesor Madya Dr. Arieff Salleh Bin Rosman

Ahli

SF Tuan Haji Baharin
Bin Jalal

Setiausaha
Ketua Penolong Mufti Bahagian Fatwa