Bil Nama Jawatan No Telefon Emel
1 SS YB Dato’ Hj. Yahya bin Hj. Ahmad Mufti Negeri Johor Ext : 201 yahya@johor.gov.my
2 SS Tn. Hj. Ahmad Faisal bin Mohamed Timbalan Mufti Johor Ext : 206 afaisal@johor.gov.my
3 Ustaz Hj. Baharin bin Jalal Ketua Penolong Mufti Bhg. Fatwa (PHEI Gred S48) Ext : 208 baharin.j@johor.gov.my
4 Ustaz Hj. Mohd Azhar bin Samadun Ketua Penolong Mufti Bhg. Ruj. Fatwa (PHEI Gred S44) Ext : 207 mohdazhar@johor.gov.my
5 Ustaz Hj. Mohd Mahzan bin Ibrahim Ketua Penolong Mufti Bhg. Falak (PHEI Gred S44) Ext : 209 mohdmahzan@johor.gov.my
6 Ustazah Hjh Zanariah binti Mohd Don Pegawai Hal Ehwal Islam (Gred S41) Ext : 203 zanariah@johor.gov.my
7 Puan Noraidah binti Samsuri Penolong Pegawai Tadbir (Gred N32) Ext : 205 noraidah@johor.gov.my
8 Ustazah Norzanidah binti Hamzah Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam (Gred S32) Ext : 213 norzanidah@johor.gov.my
9 Puan Hjh Aidah binti Kinot Setiausaha Pejabat (Gred N30) Ext : 202 aidahkinot@johor.gov.my
10 Puan Suriati Binti Mohd Lina Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (Gred F29) Ext : 210 suriati.ml@johor.gov.my
11 Ustaz Asri bin Jaafar Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam (Gred S29) Ext : 223 asri.jaafar@johor.gov.my
12 Ustaz Muhammad Noh bin Mustaffa Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam (Gred S29) Ext : 214 noh.m@johor.gov.my
13 Ustaz Sharul Zahri bin Ahmad Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam (Gred S29) Ext : 218 muftijohor@johor.gov.my
14 Operator Jabatan Mufti Johor Pegawai Khidmat Pelanggan (Gred N19) 07-2263926 muftijohor@johor.gov.my
15 Puan Siti Suriayani binti Mohd Sapari Penolong Akauntan (Gred W29) Ext : 211 muftijohor@johor.gov.my
16 Puan Mardiana binti Shawal Pembantu Tadbir (Gred N22) Ext : 217 mardiana.shawal@johor.gov.my
17 Ustaz Rumaizi bin Mohamed Derapar Pembantu Hal Ehwal Islam (Gred S22) Ext : 212 rumaizi@johor.gov.my
18 Puan Morni binti Mastri Pembantu Tadbir (Gred N19) Ext : 215 morni@johor.gov.my
19 Puan Rozita binti Sukiman Pembantu Tadbir (Gred N19) Ext : 216 rozita.sukiman@johor.gov.my
20 Puan Afrizah binti Jamil Pembantu Tadbir (Gred N19) Ext : 221 afrizah@johor.gov.my
21 Ustaz Muhammad Fuad bin Salim Pembantu Hal Ehwal Islam (Gred S19) Ext : 222 fuad.salim@johor.gov.my
22 Ustaz Mohd Fahminudin bin Jamian Pembantu Hal Ehwal Islam (Gred S19) Ext : 220 muftijohor@johor.gov.my
23 Ustaz Muhd. Faiz Zamir bin Yahya Pembantu Hal Ehwal Islam (Gred S19) Ext : 200 faizzamir@johor.gov.my
24 Puan Nurul Akmal binti Umar Pegawai Khidmat Pelanggan (Gred N19) Ext : 200 nr.akmal@johor.gov.my
25 Encik Zailani bin Abd Aziz @ Nasir Pemandu (Gred H11) Tiada zailani.aziz@johor.gov.my
26 Encik Zulkarnain Khan bin Hassan Pemandu (Gred H11) Tiada muftijohor@johor.gov.my
27 Encik Muhammad Firdaus bin Othman Pembantu Operasi (Gred N11) Tiada firdaus.othman@johor.gov.my