YB Sahibus Samahah Dato’ Hj. Yahya Bin Ahmad
YB Sahibus Samahah Dato’ Hj. Yahya Bin AhmadMufti Negeri Johor
E-mel : yahaya@johor.gov.my

Telefon : 07-2263926
Faks : 07-2230925