Sahibus Samahah Dato’ Hj. Yahya Bin Ahmad
Sahibus Samahah Dato’ Hj. Yahya Bin AhmadMufti Negeri Johor
E-mel : yahya@johor.gov.my

Telefon : 07-2076500
Faks : 07-2076501