logo-mufti

Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

 

Mufti Johor

Nama : Sahibus Samahah Dato’ Hj. M. Tahrir bin Dato’ Kiyai Hj. Samsudin
Mufti Negeri Johor
E-mel : mtahrir@johor.gov.my
Telefon : 07-2263926
Faks : 07-2230925