logo-mufti

Bahagian Rujukan Fatwa

 

- Menyedia dan mengawal kata kekunci carianfatwa;

- Memasukkan data baru fatwa negeri, fatwa negeri lain dan fatwa kebangsaan;

- Memasukkan data fatwa dari semasa ke semasa supaya sentiasa dalam kemas kini;

- Memproses/merekod statistik permohonan fatwa/pertanyaan terus/pertanyaan telefon;

- Membangunkan sistem maklumat pengurusan komputer mengikut keperluan;

- Merangka program-program perisian dan pengoperasian komputer;

- Berfungsi untuk memasukkan maklumat ke dalam bank data & bertanggungjawab atas keselamatan data-data;

- Bertanggungjawab dalam urusan penyelenggaraan sistem komputer;

- Memproses data dan mengeluarkan maklumat seperti yang dikehendaki oleh pengguna;

- Menjalankan kajian keperluan penggunaan komputer dan khidmat kepakaran.

- Merancang, menilai, menyusun, menyelaras dan menjalankan aktiviti planetarium;

- Memberi perkhidmatan cerakinan, siasatan dan nasihat dalam bidang sains;

- Menjalankan penyelidikan dan ujian dalam bidang-bidang yang berkenaan;

- Menjalankan proses mengkatalog dan mengkelaskan bahan-bahan perpustakaan

- Menguruskan penjilidan, pinjaman dan pemulangan bahan-bahan perpustakaan

- Menguatkuasakan akta-akta yang berkaitan.


- Menerbit/mengeluar buku/ majalah/pamplet/ruang akhbar berkaitan dengan fatwa dan isu semasa;

- Mengeluarkan surat pekeliling berkaitan dengan isu-isu syara’;

- Mengeluar dan memproses Warta Kerajaan berkaitan dengan fatwa;

- Mengedarkan bahan-bahan penerbitan Jabatan kepada orang awam

- Mengendalikan terjemahan bahan-bahan ilmiah;

- Menyediakan program muzakarah, simposium, seminar kursus dan bengkel kepada agensi Kerajaan, swasta, NGO dan orang awam;

- Merakamkan segala peristiwa Jabatan dalam bentuk gambar dan video